Skontaktuj się z nami

Polityka prywatności

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

 

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest firma Clickray z o. o.

Poczta Kraków
Kod pocztowy 31-036
Ulica Halicka 9
Miejscowość Kraków
Gmina Kraków
Powiat m. Kraków
Województwo Małopolskie
Forma Prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rejestr Pozycja KRS w Rejestrze Przedsiębiorców
Data powstania 06.09.2012
Data wpisu do REGON 13.09.2012
Data rozpoczęcia działalności 06.09.2012
Organ rejestrowy/ewidencyjny Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr REGON 146281974
NIP 9512359683
Nr KRS 0000432102

 

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

3. Dane osobowe podane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, a „Administrator” i „Usługodawca”- „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy i jej realizacji. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Gromadzimy dane, które nam przekazujesz, abyś mógł/mogła prawidłowo korzystać z naszej usługi. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność zawarcia umowy lub jej realizacji w całości, lub części.

6. Masz prawo do wniesienia skargi na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

II. Administrator danych

7. Jesteśmy administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane. Wśród typów danych osobowych gromadzonych przez nas samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: pliki Cookies, dane dotyczące użytkowania, adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko.

8. Jesteśmy także administratorem danych osób zapisanych na newsletter.

9. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie ze wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w ClickRay jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: hello@clickray.eu

 

III. Cele przetwarzania danych osobowych i usługi zbierające dane

11. Świadczenie usług doradczych (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym zakresie niezbędność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

12. Cele marketingowe i promocyjne dotyczące usług oferowanych przez ClickRay lub podmioty współpracujące z ClickRay (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym wypadku Twoja zgoda pozostająca w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez ClickRay lub podmioty współpracujące z ClickRay – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

13. Wystawianie faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawą prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym wypadku obowiązek wynikający z przepisu prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

14. Nawiązywanie współpracy (podstawą prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

15. Rozpatrywanie reklamacji i prowadzenie ankiety satysfakcji (podstawą prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

16. Ewidencja (podstawą prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym wypadku Twoja zgoda pozostająca w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest ewidencja klientów i kontrahentów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

17. Wykorzystujemy usługę analizy internetowej Google Analytics świadczoną przez Google Inc., zwane dalej „Google”. Google monitoruje i analizuje ruch internetowy oraz śledzi zachowania użytkownika. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z witryny clickray.pl, do przygotowania raportów dotyczących jej działań i udostępnienia ich innym. Więcej informacji dotyczących Polityki Prywatności Google znajdziesz pod adresem https://policies.google.com/?hl=pl

18. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. ClickRay wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

 

IV. Przekazywanie danych osobowych

19. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

20. Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

21. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa i innym niż Google.

22. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

23. W zależności od lokalizacji Użytkownika transfery danych mogą obejmować przeniesienie danych Użytkownika do kraju innego niż własny.

24. Masz prawo do zapoznania się z podstawą prawną przekazywania danych do kraju poza Unią Europejską lub do jakiejkolwiek międzynarodowej organizacji zarządzanej przez międzynarodowe prawo publiczne, lub ustanowionej przez dwa, lub więcej krajów, oraz o podjętych przez nas środkach bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć swoje dane.

25. Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, możesz dowiedzieć się więcej, wysyłając do nas pytanie, korzystając z informacji podanych w sekcji „Kontakt”.

 

V. Przechowywanie i dostęp do danych osobowych

26. Chronimy Twoje dane od strony technicznej. Dane, które nam powierzasz, przechowujemy na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Nasz system techniczny jest zbudowany w taki sposób, by zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerw w dostawie energii elektrycznej.

27. Dane przetwarzane są w naszych biurach operacyjnych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.

28. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

29. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z postanowień polityki retencji danych, tj. albo przez czas obowiązywania łączącej Ciebie i ClickRay umowy, albo do momentu wycofania zgody, albo do momentu ustania obowiązku prawnego dotyczącego okresu przechowywania danych osobowych.

30. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, przede wszystkim do uzyskania informacji czy Twoje dane są w ogóle przetwarzane, a jeśli ma to miejsce, do uzyskania informacji o:

a. celach przetwarzania,

b. kategoriach danych osobowych,

c. informacjach o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,

d. w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy jego określenie nie jest możliwe, kryteriach ustalenia tego okresu,

e. jeśli dane nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkie możliwe informacje o ich źródle
zautomatyzowaniu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

31. Masz prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś/aś, oraz do przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ClickRay.

 

VI. Zmiany i usunięcie danych osobowych

32. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

33. Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych, tj. do sprostowania danych nieprawidłowych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

34. Masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania w dowolnym momencie. Wyślij pisemne oświadczenie w tym zakresie na adres ClickRay podany powyżej lub w formie elektronicznej na adres hello@clickray.eu Wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

VII. Pliki Cookies

35. Witryna clickray.pl korzysta z technologii plików Cookies. Pliki Cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po Twojej stronie (zazwyczaj na twardym dysku).

36. Zawierają informacje, których możemy potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania użytkowników z naszej witryny i by zbierać dane statystyczne dotyczące naszej strony, np. na temat tego, które witryny były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Nasze pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie, ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

37. Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz do oceny jej możliwości technicznych. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób nas odwiedza, by zaaranżować strony w sposób najbardziej przyjazny dla użytkowników i sprawić, by strona była prostsza w obsłudze i bardziej użyteczna. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić, ani usunąć.

38. Możesz w każdej chwili wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

 

VIII. Informacja handlowa

39. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Użytkownikom wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania ClickRay (np. zmiany w funkcjonowaniu), komunikaty systemu, oferty handlowe, materiały reklamowe związane z produktami / usługami oferowanymi przez ClickRay oraz przez partnerów handlowych ClickRay. Masz prawo zastrzec, że nie chcesz otrzymywać od nas tego typu powiadomień.

40. Natomiast informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas lub naszych kontrahentów działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie za Twoją zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

 

IX. Postanowienia końcowe

41. Usługi i funkcje w ramach ClickRay będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości możemy wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.

42. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że umieścimy w ramach witryny informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.

43. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: nie udostępniamy ani nie przekazujemy wbrew prawu podmiotom trzecim innym niż Google jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych ClickRay.

44. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Ciebie zgodami niezależnie od postanowień powyższych podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez ClickRay są udzielone przez Ciebie zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

45. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 24 maja 2018.